ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-ฉางซา(สงกรานต์)(FD)

รหัสทัวร์ : 03-FD-06

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-ฉางซา(สงกรานต์)(FD)
  • ราคา : 26,900.- บาท
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คิน
  • กำหนดการเดินทาง : 12-17,13-18 เมษายน 2559
  • สายการบิน : Air Asia แอร์เอเชีย

โปรแกรมเดินทางดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาล เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เดินทาง วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 เม.ย. 2559 (เทศกาลสงกรานต์)


วันแรก                         กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย                             

04.00 .                      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ขาออกประตู1 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

07.00 .                      เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD540 (บริการอาหารเซ็ตบนเครื่อง)

12.10 .                      ถึง สนามบินหวงฮัว นครฉางซา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขา ลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ส่วนด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน

เที่ยง                            บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางต่อสู่จางเจียเจี้ย

 คํ่า                              รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคาร                                                                 พักที่ TIANZI HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สอง                      ช่องเขาประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจก – ภาพวาดทราย –  โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

เช้า                              รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารภายในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่งก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์)ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้าถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้า ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นนำท่านไปขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงเทียนเหมินซาน และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมชมความงาม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา......

เที่ยง                           บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (เมนูสุกี้เห็ด) / นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายจวินเซิงฮว่าเยียน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ นายหลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย

คํ่า                              บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เป็นการแสดงโชว์อลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักอันไพเราะ มีนักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว และรู้สึกซาบซึ้งไปกับความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่....... ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้ วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***                                                                                            พักที่ TIANZHE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สาม                      ภาพเขียนสิบลี้ – เทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – หุบเขาอวตาล – ภูเขาฮัลเลลูย่า

เช้า                              รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารภายในโรงแรม / เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านสู่ จุดชมวิวที่มีชื่อว่า ภาพเขียน 10 ลี้ นำท่านนั่งรถไฟเล็กที่แล่นไปตามแนวร่องเขา เพื่อให้ท่านชมและถ่ายภาพของทัศนียภาพของภาพเขียน 10 ลี้ แทนการเดินชม ที่มาของชื่อภาพเขียนสิบลี้นี้เนื่องจากทัศนียภาพบริเวณนี้ที่งดงามราวภาพเขียนที่ทอดยาวนับสิบลี้ จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่ทางเป็นหุบเขาแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆมากกว่า 200 ลูก เช่น ภูเขาห้านิ้ว ชายชราหาสมุนไพร นกยูงรำแพน พยัคฆ์คำราม เป็นต้น.....

เที่ยง                           บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร นำท่านสู่ ภูเขาจักรพรรดิ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และกระเช้าอย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ) ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาที่มีความสูงถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆยืนตระหง่านคํ้าฟ้า จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประ

ทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ จากนั้นนำท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อ หลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกําเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขาของสวนสาธารณะแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษา นานาพันธุ์ มีรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และในบางครั้งภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกําลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์ จากนั้นนำท่านลงจากเขา........

คํ่า                              บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร                                                              พักที่ TIANZHE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สี่                        จางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – เฟิ่งหวง – สะพานอ๋ายไจ้ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / นำท่านเที่ยวชมความงามของ ลำธารแส้ม้าทองคำ (จินเปียนซี) ช่วงไฮไลท์ ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผา นํ้าในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย / นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้าถัวล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบ ภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ระหว่างทางผ่านชม สะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำอ้ายจ้ายโหลวโกวต้าเฉียว สะพานที่กษัตริย์พระนามว่า "อ่ายจ้าย" เป็นผู้สร้างขึ้นทางทิศตะวันตกของเมืองอ่ายจ้าย สะพานนี้มีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร ติดกับเมืองที่มีชื่อว่าจี๋โส่ว ข้ามหุบเขาอ่ายจ้ายและแม่น้ำเต๋อห่างที่งดงามและกว้างใหญ่ เป็นสะพานแขวนที่สูงกว่า 330 เมตร สะพานข้ามหุบเขาแห่งนี้ มีความยาวและยิ่งใหญ่จนได้เป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และอันดับ 3 ของโลก ใช้เงินลงทุนกว่า 720 ล้านหยวน

เที่ยง                         บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งมี โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มี ถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ116 แห่ง ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้น สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า หวงซือเฉียวกู่เฉิง

คํ่า                            บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง                                                                                                 พักที่ KAISHENG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า                     เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารภายในโรงแรม / นำท่านชมบ้านกวี เสิ่นฉงเหวินชม หงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ เฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึงเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

นั่งเรือแจวชมบ้านเรือนริมนํ้าของเมืองโบราณเฟิ่งหวง / จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองฉางซา

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร / เดินทางต่อถึงเมืองฉางซา ให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง ตามอัธยาศัย

คํ่า                            บริการอาหารค่ำ ภัตตาคาร                                                              พักที่ SUNTEN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่หก                    ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ – สนามบินดอนเมือง

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารในโรงแรม / / นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ ฉางซามีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่และแผ่นไม้ซานมู่ อายุเก่าแก่ราว 1700-3700 ปี ได้รวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ CHANGSHA JIANDU MUSEUM เมื่อราวปี ค.ศ. 1993 ได้มีการขุดพบบันทึกไม้ไผ่ในยุคซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว (206 ก่อนคริสตกาล–ค.ศ.25) ที่สุสานราชินียวี่หยาง ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 มีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่ในสมัยซุนหวู่ (สามก๊ก ค.ศ. 220-280) ที่ฉางซาเจ๋าหม่าโหลว และในปี ค.ศ. 2003 ขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่สมัยซีฮั่นเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ชมบันทึกไม้ไผ่ สมัยซุนหวู่ ที่เขียนลงบนชิ้นไม้ไผ่เรียวยาว ข้อความในไม้ไผ่เมื่อกว่า 1700 ปีก่อน แสดงถึงทะเบียนราษฎร์ แสดง ชื่อ แซ่ เพศ อายุ ตำแหน่งในบ้าน ตำหนิ และจำนวนคนในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีบันทึกประเภทบุคคล เช่น “ลี่หมิงปู้” คือ บุคคลธรรมดาและข้าราชการ “ซื่อจั่วปู้” คือชื่อขุนนางระดับสูง “ฟั่นโจว เหรินหมิงปู้” คือ ชื่อบุคคลต้องโทษ นักโทษ ผู้หนีโทษ ชมบันทึกไม้ซานมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทึกระดับหมู่บ้านหรือตำบล มีข้อความแสดงถึงจำนวนที่ดิน ชื่อผู้ครอบครอง ขนาดกว้าง-ยาวของที่ดิน เวลาจัดส่งภาษี ชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บภาษี ชมบันทึกไม้ซานมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทึกในระดับจังหวัด มีข้อความแสดงถึงบัญชีคงคลัง จังหวัด ระบุ จำนวนสิ่งของ เงิน ทอง ข้าว ฯลฯ ชมบันทึกแผ่นไม้ สมัยซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว เป็นแผ่นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากฮ่องเต้ ขุดพบในสุสานราชินียวี่หยาง นอกจากบันทึกไผ่แล้ว ท่านจะได้ชมวัตถุโบราณที่คงคุณค่าอีกหลายชิ้น เช่น “จู้” เครื่องดนตรีโบราณที่เป็นต้นแบบของเครื่องดนตรี “กู่เจิง” ที่หลายท่านรู้จักดี และหยกลายตุ่ม “วอหลุน” และหน้ากากบรอนซ์ “หยินเหลยขลุ๋ยหลง” ที่สร้างขึ้นในสมัยซางเฉา ที่มีอายุราว 3,700 ปี ฯลฯ

12.55 .                 เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD541 (บริการอาหารเซ็ตบนเครื่อง)

15.20 .                 ถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ….